Vill ni vara med i version 2? Gå med i listan så hör vi av oss när det närmar sig.

Klart. Kul! Vi hörs snart!
Oj något gick fel där
Finansiär
◍ Smart Built Environment
Projekt
⌾ RISE  ⌾ Svenska Stadskärnor  ⌾ Co:
Stadskärnor
⊙Sundsvall ⊙Ljusdal ⊙Halmstad ⊙Malmö ⊙Göteborg ⊙Simrishamn ⊙Västerås ⊙Uppsala ⊙Jönköping

En nationell standard för mätning av hållbara stadskärnor.

I Sverige saknas en nationell standard för mätning och uppföljning av hållbar platsutveckling i stadskärnor och andra centrummiljöer. Organisationen Svenska Stadskärnor driver därför tillsammans med RISE ett arbete med att skapa ett index för hållbar centrumutveckling och kvalitet. Tillsammans med det digitala utvecklingsbolaget Co:Nordic har detta arbete fått beviljat medel från Smart Build Environment för att vidareutveckla och lansera ett sådant index med ambitionen att skapa en nationell standard. 

 
Som medlemmar i Svenska Stadskärnor har flera andra offentliga centrumaktörer fått en möjlighet att delta i arbetet med att definiera denna nationella standard. Nio städer har valt att som deltagande aktör bidra med tid och kompetens under det kommande året för att utveckla och förfina indexet. Projektet skapar på så sätt ett unikt möte mellan forskare och utvecklare av digitala plattformar i arbetet med att utveckla stadskärnor och centrummiljöer.

Projektet kommer att dels forska på det underbyggande konstrukten kring vad som är kvalité i en centrumbildning, digitalisera resultatet och applicera på en digital plattform som gör att man över tid kan mäta och analysera stadskärnekvalité. 

Följande delprojekt ingår i projektet:

 • Utveckling av ett beforskat Stadskärneindex.
 • Handbok  för användande och analys av index.
 • Digital plattform där man kan följa och analysera indexet.
 • Utveckling av en hållbar drifts- och finansieringslösning.
 • Målgruppsanpassning och ett kontinuerligt inkluderingsperspektiv.

Projektmål

Stadskärneindex:
Ett stadskärneindex har utvecklats som är förankrat i forskning på området samt testat av, och samskapat med, representanter för målgruppen i olika delar av landet och som bryter ny vetenskaplig mark.

Handbok:
En handbok med mallar och riktlinjer har tagits fram som hjälper den enskilda användaren i hur den utifrån sina förutsättningar kan gå tillväga för att över tid samla in och sammanställa såväl primär- som sekundärdata av bästa möjliga kvalitet. 

Digital plattform:
Indexet har integrerats i Pattern Geographic vilken användaren på ett transparent och användarvänligt vis kan mata in och sammanställa såväl primär- som sekundärdata, välja ut de variabler och frågeställningar som är relevanta för aktören samt analysera och visualisera data med såväl diagram, som tabeller, kartor och text. 

Drifts- och finansieringslösning:
En lösning för långsiktig förvaltning, drift och finansiering av verktyget har etablerats som vilar på en sund och gynnsam affärsmodell för alla parter i det föreslagna projektet. 

Långsiktiga effekter

 • Att en nationell standard har etablerats för hur aktörer som förvaltar och utvecklar stadskärnor och andra centrummiljöer går till väga för att samla in och analysera data om sina platser.
 • Förstå en plats hållbarhet över tid: Att aktörer som förvaltar och utvecklar stadskärnor och andra centrummiljöer utvecklar en ökad kapacitet att följa sina platsers hållbarhet över tid, detta i relation till faktorer alltifrån klimat och miljö till ekonomisk utveckling, upplevelser, beteendemönster, tillgänglighet och jämlikhet.
 • Jämföra platsers hållbarhet: Att aktörer som förvaltar och utvecklar stadskärnor och andra centrummiljöer får en ökad kapacitet att jämföra olika platsers utveckling för de variabler där det är praktiskt möjligt och trovärdigt.
 • Transparenta och genomtänkta prioriteringar: Att aktörer som förvaltar och utvecklar stadskärnor och andra centrummiljöer får en ökad kapacitet att förstå hur en plats står sig, dels för olika variabler och dels för olika användare av platsen, och i och med detta få en möjlighet att genomföra prioriteringar på ett mer transparent och genomtänkt sätt.
 • Bättre data: Att aktörer som förvaltar och utvecklar stadskärnor och andra centrummiljöer får tillgång till data av högre validitet och reliabilitet än idag, detta genom möjlighet att triangulera och samköra olika typer av data: primärdata och sekunddärdata, öppen data och sluten data, kvalitativ data och kvantitativ data.
 • Mer hållbara platser: Att de prioriteringar som görs och beslut som tas av aktörer som förvaltar och utvecklar stadskärnor och andra centrummiljöer leder till platser som är mer hållbara.

Tidigare forskning

Under slutet på 2021 och början på 2022 genomfördes en förstudie. Denna innefattade en systematisk analys av hur ett urval av Svenska Stadskärnors medlemmar idag samlar in och analyserar data. Dessutom genomfördes fokusgrupper med ett 15-tal medlemmar från olika håll i landet i syfte att bättre förstå deras önskemål samt de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för att utveckla och implementera ett mät- och uppföljningsverktyg.

Arbetet fortsatte under andra halvan av år 2022 med att en förfrågan gick ut till Svenska Stadskärnors medlemmar efter pilotstäder som ville delta i det fortsatta arbetet. Nu börjades även ett arbete med att ta fram en prototyp, detta baserat på slutsatserna från förstudien. Prototypen, som blev klar i april 2023, består av ett antal övergripande “värden” som är tänkta att kunna analyseras med det framtida verktyget, nämligen livlighet, ekonomisk vitalitet, trygghet, säkerhet, komfort och tillgänglighet. För varje värde finns ett antal variabler med förslag på lämpliga datakällor. Prototypen består av ett Excelark och en tillhörande rapport. 

Finansiär

⌾ Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Partners

⌾ Svenska Stadskärnor

Vår vision är att vara hela Sveriges samverkansplattform för att skapa attraktiva och hållbara stadskärnor. Idag har Svenska Stadskärnor 175 medlemmar, varav 80 enskilda kommuner, spridda över hela Sverige.

⌾ RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Vårt uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället.

⌾ Co: Nordic AB⌾ Pattern

Co: vilar på en idé om att staden och platsen behöver stöd för att utvecklas och uppnå sin sanna inneboende potential och med entreprenörskap och moderna innovationer kan denna både identifieras, utvärderas, och vidareutvecklas. Pattern Geographic Insights är ett platsanalysverktyg som tar sig an utmaningen med spretigheten för svensk platsdata.

Kontakt

Forskningsansvarig

⌾ Stefan Molnar, RISE

Samverkansansvarig för stadskärnor

⌾ Henrik Olsson, Göteborg Citysamverkan